Fotografie bij Samantha

Fotografie bij Samantha Bonarius de vrolijke en kindvriendelijke fotograaf uit velsen. Fotografie bij Samantha fotografeert Bruiloften, zwangerschappen baby`s en gezinnen in Velsen, Haarlem Hoofdorp, Amstelveen, Heemskerk, Alkmaar en omstreken

Privacy verklaring
Fotografie bij Samantha

Fotografie bij Samantha, gevestigd aan Appelboomstraat 52, 1971 RA IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fotografiebijsamantha.nl

Appelboomstraat 52, 1971 RA IJmuiden

06 11 11 61 15

Samantha Bonarius is de Functionaris Gegevensbescherming van fotografie bij Samantha zij is te bereiken via hallo@fotografiebijsamantha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografie bij Samantha verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Fotografie bij Samantha verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Omdat een foto ook een persoonsgegeven is kunnen de volgende 2 punten herkenbaar zijn in een foto.

– ras – waarbij dit een herkenbaar gegeven kan zijn in een foto. Ras wordt niet tekstueel vastgelegd of gekoppeld aan een naam.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Fotografie bij Samantha legt ook kinderen vast die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat een foto een persoonsgegeven is wordt dit vastgelegd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met hallo@fotografiebijsamantha dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotografie bij Samantha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotografie bij Samantha neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fotografie bij Samantha) tussen zit. Fotografie bij Samantha gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Lightroom

- Photoshop

- Studiomanagement

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotografie bij Samantha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotografie bij Samantha verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotografie bij Samantha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotografie bij Samantha gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door fotografie bij Samantha en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@fotografiebijsamantha.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fotografie bij Samantha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotografie bij Samantha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@fotografiebijsamantha.nl