ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Fotografie bij Samantha: Fotografie bij Samantha, gevestigd te (1971 RA) IJmuiden, aan de Appelboomstraat 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75511789 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S.M. Bonarius-Paardekam
2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Fotografie bij Samantha opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of Diensten.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Producten en/of Diensten: alle Producten en/of Diensten met betrekking tot fotografie, waaronder zwangerschaps-, gezins-, newborn- en bruiloftsfotografie en aanverwante producten, zoals fotoafdrukken, fotoalbums maar ook digitale bestanden en/of Producten, zoals online cursussen, trainingen en/of e-books. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, documenten of gegevensdragers zoals USB-sticks, en alle in verband met de uitvoering van de opdracht door Fotografie bij Samantha gemaakte zaken, waaronder foto’s, stukken, albums en/of gegevensdragers zoals USB-sticks.
6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Klant en Fotografie bij Samantha tot het leveren van Producten en/of Diensten door Fotografie bij Samantha aan Klant.
7. Partijen: Klant en Fotografie bij Samantha gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en Overeenkomsten die door Fotografie bij Samantha worden gedaan of aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze schriftelijk tussen Klant en Fotografie bij Samantha zijn overeengekomen.
3. Als de Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Fotografie bij Samantha niet geaccepteerd.
4. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen die bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel daarvan zoveel mogelijk benadert.
5. Fotografie bij Samantha heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien bestaande Overeenkomsten. Fotografie bij Samantha zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Alleen consumenten hebben het recht de opdracht in te trekken als zij het niet eens zijn met gewijzigde algemene voorwaarden. Zakelijke klanten zijn gehouden de gewijzigde voorwaarden te accepteren.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Fotografie bij Samantha gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, in die zin dat Fotografie bij Samantha heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Offertes zijn geldig voor de op de offerte vermelde termijn.
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Als er na het uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Fotografie bij Samantha gedane offerte. Fotografie bij Samantha is niet verplicht de juistheid van door Klant of derden verstrekte informatie te toetsen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4. Fotografie bij Samantha kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
5. Alle getoonde modellen of voorbeeld afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fotografie bij Samantha niet tot levering van een deel van de producten en/of diensten in de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door Fotografie bij Samantha gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van Klant op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst pas tot stand indien Fotografie bij Samantha uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Als Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Fotografie bij Samantha een opdracht verstrekt, is Fotografie bij Samantha pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Fotografie bij Samantha voor haar bindend óf zodra Fotografie bij Samantha – zonder bezwaar van Klant – met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Klant en Fotografie bij Samantha zijn overeengekomen. Fotografie bij Samantha zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Fotografie bij Samantha wordt overschreden, wat als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 5: Verplichtingen Klant
1. Klant is verplicht om alle gegevens, bescheiden en producten, die Fotografie bij Samantha nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren te verstrekken. Dit dient volledig, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze te gebeuren.
2. Klant is verplicht Fotografie bij Samantha toegang te verschaffen tot het gebouw, het pand, het object, het terrein of de ruimte waar de werkzaamheden door Fotografie bij Samantha plaats moeten vinden. En tot de door Fotografie bij Samantha daarvoor benodigde (facilitaire, technische en sanitaire) voorzieningen.
3. Fotografie bij Samantha heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Klant is verplicht Fotografie bij Samantha meteen te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. Mocht Klant niet volledig of tijdig voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de Klant.
6. Als Klant dat verzoekt, worden verstrekte bescheiden aan Klant geretourneerd.
7. Klant mag aan de dienstverlening van Fotografie bij Samantha hoge eisen stellen, maar Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Fotografie bij Samantha ter beschikking gestelde gegevens, informatie en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
8. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
- het voldoen aan de intellectuele eigendomsrechten van Fotografie bij Samantha zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden en in communicatie tussen Partijen;
- het gebruik van het beeldmateriaal, (online) cursussen c.q. trainingen, advisering en/of (digitale) Producten voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld;
 - het behalen van de door Klant met de fotoshoot en eventuele afbeeldingen beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;
- indien van toepassing toestemming van gebruik van een bepaalde locatie en de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte waar Fotografie bij Samantha eventueel de dienstverlening dient uit te voeren;
- het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van Fotografie bij Samantha op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
- zijn eigen welzijn en veiligheid tijdens de uitvoering van de dienstverlening. Fotografie bij Samantha is niet aansprakelijk voor enige letselschade en/of schade aan eigendommen van Klant tijdens de uitvoering van haar dienstverlening. Deelname is geheel op eigen risico.
9. Klant is verplicht de ontvangen beelden en/of gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of voorstellen te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en kwaliteit en eventuele onjuistheden en gewenste wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan Fotografie bij Samantha. Indien Klant niet binnen de daartoe gestelde termijn reageert, worden de bewerkte beelden en/of andere concepten als deugdelijk opgeleverd beschouwd en is Fotografie bij Samantha gerechtigd het (restant van het) overeengekomen bedrag te factureren.
10. Klant mag eventueel verkregen inlogcodes voor het inzien van de fotogalerij en/of bij Fotografie bij Samantha afgenomen (online) cursus of training of digitale producten nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

Artikel 6: Uitvoering opdracht algemeen
1. Fotografie bij Samantha bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Fotografie bij Samantha zal indien mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant over de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Fotografie bij Samantha zal haar dienstverlening naar beste vermogen, als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Fotografie bij Samantha rust echter alleen een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Wat mooi wordt gevonden is subjectief en Klant heeft zich vooraf een beeld kunnen vormen van de stijl van fotograferen van Fotografie bij Samantha.
3. Fotografie bij Samantha heeft het recht (een deel van) de Diensten zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten uitvoeren door een door Fotografie bij Samantha aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van Fotografie bij Samantha wenselijk is. Fotografie bij Samantha zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vervangende fotograaf.
4. Fotografie bij Samantha houdt Klant op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en stelt hem direct in kennis als de opdracht voltooid is, mocht Klant hier nog niet van op de hoogte zijn.
5. Als er tijdens de duur van de Overeenkomst Diensten worden verricht voor de Klant die niet vallen onder de Diensten binnen Overeenkomst worden deze Diensten op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.

6. Fotografie bij Samantha heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In het geval dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Fotografie bij Samantha het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang deze factuur door Klant niet wordt betaald, is Fotografie bij Samantha niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Ook heeft Fotografie bij Samantha het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van goedkeuring of enige reactie binnen de daartoe gestelde termijn, wordt de uitvoering als voltooid beschouwd en is Klant de eventuele (restant)betaling verschuldigd.
7. Fotografie bij Samantha heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte Diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen of te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam, zal voorafgaande toestemming aan Klant gevraagd worden.

Artikel 7: Uitvoering shoots
1. Nadat de potentiële Klant een aanvraag heeft ingediend (eventueel via het online boekingsformulier), zal Fotografie bij Samantha contact opnemen met Klant voor het maken van een vrijblijvende afspraak ter kennismaking, waarbij Fotografie bij Samantha haar uitleg geeft over de fotoshoot en de wensen van de Klant en de eventuele locatie worden besproken. Tevens ontvangt Klant een gids met informatie over de fotoshoot en een vragenlijst om in te vullen.
2. Indien partijen het eens worden over de wensen en uitvoering, zal Fotografie bij Samantha vervolgens een vrijblijvende offerte aan Klant toezenden. Pas na schriftelijk of digitaal akkoord door Klant, komt de overeenkomst officieel tot stand.
3. De aanbetaling bedraagt € 250,00 bij bruiloft fotoshoots of € 50,00 bij overige fotoshoots. De aanbetaling dient na ondertekening van de offerte c.q. na totstandkoming van de overeenkomst te worden betaald door Klant, na ontvangst van de door Fotografie bij Samantha toegezonden factuur. Het resterende totaalbedrag dient bij bruiloft fotoshoots uiterlijk op de dag vóór de datum van de geplande bruiloft door Fotografie bij Samantha ontvangen te zijn en bij overige fotoshoots uiterlijk direct na selectie van de gekozen foto’s door Klant, maar uiterlijk voor (op)levering van het beeldmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
4. Bij eventuele annulering zal de aanbetaling niet worden terugbetaald. Eventueel zijn er aanvullende annuleringskosten door Klant verschuldigd afhankelijk van het stadium waarin wordt geannuleerd.
5. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de datum van de fotoshoot pas definitief gereserveerd door Fotografie bij Samantha.
6. Fotografie bij Samantha stuurt Klant op korte termijn na de fotoshoot een kleine preview van de foto’s en gaat daarna aan de slag met een selectie van het ruwe beeldmateriaal. Fotografie bij Samantha kiest de beste foto’s en stuurt deze definitieve selectie van bewerkte foto’s aan Klant, zodat Klant een keuze hieruit kan maken. Het beeldmateriaal wordt via een online galerij aangeleverd aan Klant. De streeftermijn (geen fatale termijn) daarvoor is 2 weken. Het ruwe beeldmateriaal (onbewerkte foto’s) wordt niet aan Klant verstrekt.
7. Klant kiest vervolgens het aantal gewenste foto’s welke door Fotografie bij Samantha nog gedetailleerd worden nabewerkt alvorens deze via een online galerij aan Klant worden aangeleverd om te downloaden. (Op)levering van de definitieve foto’s vindt pas plaats nadat Klant de restantbetaling heeft voldaan. De streeftermijn (geen fatale termijn) daarvoor is 2 weken.
8. Klant kan kosteloos maximaal 2 kleine correcties doorgeven, bestaande uit onder andere het verwijderen van storende elementen, zoals een prullenbak, lantaarnpaal of verkeersbord, vervagen van foto’s of wijzigen van kleur naar zwart-wit en vice versa. Overige of aanvullende correcties zijn enkel mogelijk tegen aanvullende betaling
9. Indien Klant een foto album heeft besteld, kan Klant doorgeven welke foto’s in het album worden opgenomen (behalve bij het standaard album bij bruidsfotografie). Fotografie bij Samantha zal dan een lay-out van het album als concept toezenden. Daarbij mag Klant kosteloos maximaal 2 kleine correcties doorgeven, bestaande uit onder andere het wijzigen van de volgorde van foto's, het kiezen van andere foto's, het weglaten van foto’s, meer pagina’s of andere wijzigingen aan het album. Overige of aanvullende correcties zijn enkel mogelijk tegen aanvullende betaling. In geval Klant een standaard album bij een bruiloft fotoshoot heeft gekozen, zal Fotografie bij Samantha het album zelf samenstellen en gelden er geen correctierondes.
10. Zodra het concept fotoalbum definitief is goedgekeurd door Klant, zal Fotografie bij Samantha het fotoalbum pas bestellen. Indien Klant hiervoor eventueel nog een aanvullende betaling dient te voldoen, wordt er pas definitief besteld na ontvangst van betaling door Fotografie bij Samantha. Levering van het fotoalbum vindt plaats binnen de door de leverancier gestelde termijn.
11. De genoemde leveringstermijnen zijn echter nimmer fatale termijnen. Indien om welke reden dan ook deze termijnen niet kunnen worden nagekomen door leverancier dan wel Fotografie bij Samantha, is er sprake van overmacht.
12. Na oplevering van de bewerkte foto’s en eventueel de aanvullende levering van een fotoalbum wordt de opdracht als voltooid beschouwd.

Artikel 8: Levering / uitvoeringstermijnen
1. De (op)leveringstermijn van de beelden na de fotoshoot, zal bij benadering door Fotografie bij Samantha worden doorgegeven aan Klant. Oplevering van de beelden zal pas plaatsvinden, nadat de overeengekomen (restant)betaling volledig is voldaan door Klant.
2. Overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijnen gelden bij benadering en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.
Als Fotografie bij Samantha haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, kan zij door Klant schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. Fotografie bij Samantha is nooit aansprakelijk als ze niet op tijd kan beginnen met de uitvoering van de opdracht vanwege onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie en/of stukken door Klant of door overmacht.
4. Fotografie bij Samantha kan niet verplicht worden om met de uitvoering van Diensten te beginnen, voordat zij de overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Als er hierdoor vertraging ontstaat, zullen de oorspronkelijke uitvoeringstermijnen evenredig worden aangepast.

Artikel 9: Overmacht
1. Als Fotografie bij Samantha haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Fotografie bij Samantha alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Voorbeelden van niet toerekenbare oorzaken: ziekte, slechte weersomstandigheden, storingen aan apparatuur en/of programmatuur, vertragingen onderweg, pandemieën en epidemieën, beperkingen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Klant.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Fotografie bij Samantha. Naast deze uitleg van overmacht wordt op grond van de wet en jurisprudentie onder overmacht ook begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Fotografie bij Samantha geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Fotografie bij Samantha niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst al voor een gedeelte is uitgevoerd, moet Klant zijn verplichtingen ten opzichte van Fotografie bij Samantha tot aan dát moment nakomen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.
4. Gedurende de periode van overmacht heeft Fotografie bij Samantha het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
5. Als er sprake is van overmacht aan de kant van Klant, dan is Klant gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, nadat de periode van overmacht op zijn minst 2 maanden heeft geduurd, tenzij Fotografie bij Samantha instemt met een verzoek van Klant tot eerdere ontbinding. Klant heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10: Tarieven en prijswijzigingen
1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals administratie-, reis-, verblijfs-, verzendkosten en/of kosten van drukwerk en fotoalbums of andere fotoproducten, tenzij anders aangegeven.
2. Als er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft Fotografie bij Samantha het recht haar tarief conform deze prijsstijging te verhogen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en is verplicht om deze vorm van prijsverhoging te voldoen. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Fotografie bij Samantha.
3. In het geval dat Fotografie bij Samantha een vast tarief met Klant is overeengekomen, heeft Fotografie bij Samantha toch het recht tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt, dat het veel meer werk is dan verwacht en overeengekomen. En alleen als de onjuiste inschatting bij het sluiten van de Overeenkomst, niet toerekenbaar is aan Fotografie bij Samantha en dat in alle redelijkheid niet van Fotografie bij Samantha kan worden verwacht, dat de werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Fotografie bij Samantha stelt Klant hiervan uiteraard direct op de hoogte.
Klant kan op grond hiervan besluiten de opdracht terug te trekken. In het geval dat Klant door Fotografie bij Samantha is gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra kosten (meerwerk), is Klant verplicht de extra kosten aan Fotografie bij Samantha te voldoen.
4. Fotografie bij Samantha heeft het recht haar tarieven te allen tijde te verhogen. Deze prijswijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
5. Fotografie bij Samantha heeft het recht vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden haar dienstverlening op te schorten totdat Klant een door Fotografie bij Samantha in redelijkheid vast te stellen voorschot (aanbetaling) heeft betaald.
6. De tarieven van Fotografie bij Samantha, eventueel vermeerderd met facturen en declaraties van ingeschakelde derden, zoals locatiekosten, worden voorafgaand aan de datum van de fotoshoot aan Klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. In het geval dat de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en de betaling van het (rest)bedrag afhankelijk is van de voltooiing, heeft de Fotografie bij Samantha recht op een redelijk deel van de overeen gekomen prijs. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de al door de Fotografie bij Samantha geleverde c.q. uitgevoerde Producten en/of Diensten, het voordeel dat de Klant daarvan heeft, en de reden waarom de Overeenkomst is geëindigd.


Artikel 11: Betaling
1. Het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden door Fotografie bij Samantha, dient als volgt door Klant betaald te worden:
Cadeaubonnen
- Volledige betaling direct bij aanschaf van de cadeaubon. Deze betaling is niet restitueerbaar, ook niet na eventueel verstrijken van de geldigheidsperiode.
Bruiloftsfotoshoot
- € 250,00 van het overeen gekomen totaalbedrag als aanbetaling bij bruiloftsshoots, direct na het sluiten van de Overeenkomst na ontvangst van factuur en voorafgaand aan de fotoshoot door Fotografie bij Samantha;
- Het restant van het overeengekomen totaalbedrag dient uiterlijk de dag voorafgaand aan de geplande datum van de bruiloft door Fotografie bij Samantha ontvangen te zijn.
Overige fotoshoots
- € 50,00 van het overeen gekomen totaalbedrag als aanbetaling bij overige fotoshoots, direct na het sluiten van de Overeenkomst na ontvangst van factuur en voorafgaand aan de fotoshoot door Fotografie bij Samantha;
- Het restant van het overeen gekomen totaalbedrag dient direct na selectie van de foto’s door Klant en voorafgaand aan (op)levering daarvan door Fotografie bij Samantha ontvangen te zijn;
Bovengenoemde aanbetalingen en termijnen gelden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 5 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
4. Als Klant niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn of niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Fotografie bij Samantha, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente over het gefactureerde bedrag in rekening te brengen, tot aan de dag van volledige betaling. De verdere rechten van Fotografie bij Samantha blijven onverminderd van kracht.
5. Fotografie bij Samantha is bij te late of niet volledige betaling door Klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ook als de daadwerkelijke kosten de incassokosten conform staffel BIK overtreffen.
6. In afwijking van hetgeen in de leden 4 en 5 is bepaald, zal de consument (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarmee een termijn van 14 dagen wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan, voordat Klant in verzuim raakt. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke Klanten (natuurlijke personen en/of rechtspersonen) bedragen 15% met een minimum van € 100,00. Als de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dit percentage overschrijden, is Klant de daadwerkelijke kosten aan Fotografie bij Samantha verschuldigd.
8. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) als volgt:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een min. van € 40,00;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de dienstverlening voor de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
10. Bij het uitblijven van volledige betaling door Klant, heeft Fotografie bij Samantha, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog heeft plaatsgevonden of Klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft Fotografie bij Samantha ook als zij al voordat Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen.
11. Door Klant gedane betalingen worden door Fotografie bij Samantha eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
12. Fotografie bij Samantha is altijd gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te vragen.

Artikel 12: Betalingsonmacht
1. Volgens deze algemene voorwaarden heeft Fotografie bij Samantha het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Klant te ontbinden, op het tijdstip waarop Klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13: Garanties
1. Fotografie bij Samantha zal ervoor zorgen dat de overeengekomen dienstverlening naar behoren en volgens de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze levering van Producten en/of Diensten nooit een verdergaande garantie dan die er uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of die door de leverancier van aanverwante Producten, zoals foto albums, is verstrekt.
2. Fotografie bij Samantha zal technische fouten in de door haar geleverde Producten en/of Diensten zo mogelijk herstellen. Op fotobewerking wordt geen garantie verstrekt, daar dit de stijl en het visitekaartje van Fotografie bij Samantha is. Evenmin geldt er garantie op de kleur van de afbeeldingen. Dit is afhankelijk van het apparaat waarop de foto’s worden bekeken en de kwaliteit van de afdruk, indien Klant zelf elders afdrukken besteld.
3. Fotografie bij Samantha garandeert niet dat de geleverde Producten en/of Diensten de door Klant beoogde resultaten zullen opleveren. Klant vrijwaart Fotografie bij Samantha voor welke schade dan ook wegens tegenvallende resultaten of het niet behalen van daarmee beoogde doelstellingen.

Artikel 14: Reclames/klachten
1. Klachten dienen schriftelijk direct na ontdekking te worden gemeld, maar uiterlijk binnen 8 dagen daarna. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Klant.
2. Indien klachten niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan Fotografie bij Samantha zijn gemeld, wordt de dienstverlening geacht correct te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
4. Fotografie bij Samantha moet in staat worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
5. Indien de Klacht gerechtvaardigd is, zal Fotografie bij Samantha eerst proberen zorg te dragen voor herstel of vervanging dan wel een nieuwe of aanvullende fotoshoot of prijsvermindering, een en ander ter keuze van Fotografie bij Samantha.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. In het geval dat Klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht door Fotografie bij Samantha, is de aansprakelijkheid van Fotografie bij Samantha alleen voor directe schade beperkt tot de uitkering die door de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Fotografie bij Samantha plaatsvindt.
Als er geen aansprakelijkheidsverzekering geldt of als er door de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Fotografie bij Samantha gefactureerde of te factureren bedrag conform de Overeenkomst.
2. Fotografie bij Samantha is nooit aansprakelijk voor door Klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Klant of derden, letselschade of immateriële schade.
3. Fotografie bij Samantha is nooit aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart Fotografie bij Samantha tegen alle aanspraken van derden. Indien Fotografie bij Samantha door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant verplicht Fotografie bij Samantha zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotografie bij Samantha en derden komen verder voor rekening en risico van Klant.
4. Fotografie bij Samantha is nooit aansprakelijk voor geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Fotografie bij Samantha ingeschakelde hulppersonen of derden, behalve ten aanzien van consumenten. Dit geldt ook als deze werkzaam zijn bij een met Fotografie bij Samantha verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. Fotografie bij Samantha is niet aansprakelijk voor bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie of het niet tijdig verstrekken van informatie door Klant aan Fotografie bij Samantha, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant;
- het niet controleren van bovengenoemde informatie door Klant voorafgaand aan uitvoering van de dienstverlening;
- het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen;
- het niet controleren van door Fotografie bij Samantha aangeleverde foto’s, concepten en/of proefdrukken door Klant voorafgaand aan (op)levering;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Fotografie bij Samantha geleverde Producten en/of Diensten;
- gebruik van door Fotografie bij Samantha geleverde Producten en/of Diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
- een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht wat de oorzaak is;
- tegenvallende resultaten of het niet behalen van met het beeldmateriaal beoogde doelstellingen door Klant;
- tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door Fotografie bij Samantha dat onvermijdelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
 - fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door Klant verstrekte informatie
- schade aan zaken en/of personen door verzending van door Fotografie bij Samantha geleverde Producten;
- schade aan zaken of personen direct of indirect veroorzaakt door apparatuur van Fotografie bij Samantha, zoals het struikelen over kabels om het omvallen van een statief;
- overmacht, waaronder het niet tijdig aanwezig kunnen zijn op locatie.
6. Fotografie bij Samantha heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Fotografie bij Samantha te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, vervalt elk recht op schadevergoeding 1 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
8. In het geval dat Fotografie bij Samantha bij de uitvoering van de dienstverlening een voor de Klant zichtbare vergissing maakt, is deze verplicht Fotografie bij Samantha hiervan meteen op de hoogte te brengen. Als hij nalaat die vergissing bij Fotografie bij Samantha te melden, is zij niet voor de schade aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotografie bij Samantha of haar leidinggevenden of als dwingendrechtelijke bepalingen uit het consumentenrecht anders bepalen.

Artikel 16: Opschorting/ontbinding
1. Fotografie bij Samantha heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder het leveren van Producten en uitvoering van Diensten aan of voor Klant of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, in het geval dat:
a. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst Fotografie bij Samantha kennis heeft genomen van omstandigheden die goede reden geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval dat er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting alleen toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
2. Ook mag Fotografie bij Samantha de Overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden als zich dusdanige omstandigheden voordoen dat nakoming onmogelijk is of in alle redelijkheid niet langer kunnen worden gevergd. Of als zich andere omstandigheden voordoen dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fotografie bij Samantha op de Klant volledig en onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat Fotografie bij Samantha de werkzaamheden opschort, behoudt zij haar rechten uit de overeenkomst. Klant maakt nooit aanspraak op enige schadevergoeding wegens ontbinding of opschorting.
4. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de Klant.
5. Fotografie bij Samantha behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Beëindiging/annulering
1. De tussen Klant en Fotografie bij Samantha gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van Fotografie bij Samantha of Klant of bij liquidatie of ontbinding van haar onderneming.
2. Indien het door Fotografie bij Samantha uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Fotografie bij Samantha op welke wijze dan ook voortgezet. In dat geval dient Klant aan de erfgenamen het verschuldigde bedrag te betalen, verminderd met het deel dat niet voltooid is. Dit gebeurt in overleg met de erfgenamen.
3. Als Klant de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, heeft Fotografie bij Samantha het recht om een nader te bepalen schadevergoeding en/of annuleringskosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bestaan uit alle reeds door Fotografie bij Samantha gemaakte kosten én door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Daarnaast dient Klant te allen tijde de eventuele kosten van derden (zoals locatiekosten, visagie, etc.) te voldoen bij annulering, naast de schadevergoeding c.q. annuleringskosten aan Fotografie bij Samantha. Fotografie bij Samantha heeft het recht de schadevergoeding als volgt te fixeren en bij Klant in rekening te brengen:
- Bij elke annulering ongeacht de periode vóór aanvang van de oorspronkelijke geplande datum, is Klant minimaal de gedane aanbetaling van € 250,00 respectievelijk € 50,00 verschuldigd. De aanbetaling wordt nimmer terug betaald.
- Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke geplande datum voor de fotoshoot, is Klant naast de aanbetaling 10% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten verschuldigd;
- Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke geplande datum voor de fotoshoot, is Klant naast de aanbetaling 20% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten verschuldigd;
- Bij annulering vanaf de oorspronkelijke geplande datum voor de fotoshoot is Klant naast de aanbetaling 30%-100% van het overeen gekomen totaalbedrag aan annuleringskosten verschuldigd, afhankelijk van de mate van reeds uitgevoerde werkzaamheden door Fotografie bij Samantha;
- Bij no-show 100% van het overeen gekomen totaalbedrag.

Ziekmelding/Verzetten datum:
- Indien Klant zich wegens ziekte of ernstige calamiteiten binnen 24 uur voor de oorspronkelijke geplande datum moet afmelden, kan er kosteloos éénmaal een nieuwe datum gepland worden, zonder dat Fotografie bij Samantha annuleringskosten in rekening brengt. De gedane aanbetaling wordt niet terug betaald. Indien het tarief voor de gekozen fotoshoot op de nieuwe datum van fotoshoot hoger is dan het oorspronkelijke bedrag, is Klant gehouden tot betaling van de meerprijs indien hij de datum wenst te verzetten;
- Voor de gewijzigde datum kan er daarna echter geen kosteloze annulering meer plaatsvinden. Indien klant voor een reeds gewijzigde shoot datum wenst te annuleren, is hij 20% van het totale overeen gekomen bedrag aan annuleringskosten verschuldigd, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten van Fotografie bij Samantha en derden en naast de reeds gedane aanbetaling die niet aan Klant wordt terugbetaald;
- Kosteloos annuleren geldt enkel en alleen voor de oorspronkelijke geplande datum, conform de hierboven genoemde voorwaarden.
4. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Fotografie bij Samantha vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden, zoals gemaakte kosten van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot locatiekosten, cateringkosten, etc.
5. Fotografie bij Samantha heeft het recht alle reeds door Klant betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
6. Fotografie bij Samantha heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Klant hoeft dan enkel het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 18: Geheimhouding en exclusiviteit
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving, een van de partijen een informatieplicht opleggen. Of als de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij dit noodzakelijk vinden voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.
2. Fotografie bij Samantha heeft het recht de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Klanten, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Fotografie bij Samantha heeft niet het recht de informatie die haar door Klant ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval Fotografie bij Samantha voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
4. Behalve als er uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is van Fotografie bij Samantha, is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, concepten, moodboards, offertes, ontwerpen, teksten of andere mondelinge of schriftelijke uitingen van Fotografie bij Samantha openbaar te maken, tenzij dit in de Overeenkomst staat of als het dient tot het inwinnen van een deskundig oordeel over de desbetreffende dienstverlening van Fotografie bij Samantha, als op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De informatie die Klant aan Fotografie bij Samantha verstrekt en Fotografie bij Samantha verzamelt, zal Fotografie bij Samantha zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Fotografie bij Samantha mag de persoonsgegevens van Klant alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Fotografie bij Samantha niet toegestaan om de persoonsgegevens van Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van Fotografie bij Samantha kan deze informatie van Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Fotografie bij Samantha verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan Fotografie bij Samantha van € 1.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,-- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van €10.000,--. Dit bedrag staat los van de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 19: Intellectuele eigendom
1. Fotografie bij Samantha behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Fotografie bij Samantha mag de door haar gemaakte foto’s en andere geestesproducten gebruiken voor haar portfolio en op haar website en social media accounts plaatsen, zonder voorafgaande toestemming van Klant daartoe, behalve bij portretrecht. Indien Klant duidelijk herkenbaar met het gezicht op de foto staat, zal Fotografie bij Samantha voorafgaande toestemming aan Klant vragen in het kader van het portretrecht.
3. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die Producten zoals foto’s, fotoalbums, teksten, adviezen, (model)contracten, moodboards, offertes, concepten, ontwerpen en andere geestesproducten, aan derden te verstrekken, te kopiëren, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van Fotografie bij Samantha.
 De auteursrechten blijven bij Fotografie bij Samantha berusten. De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Fotografie bij Samantha aan Klant. Klant ontvangt enkel een licentie voor bepaald gebruik van beeldmateriaal conform de bepalingen in deze voorwaarden.
4. De door Fotografie bij Samantha geleverde foto’s moeten origineel blijven. Klant mag de door Fotografie bij Samantha geleverde foto’s niet (verder) bewerken, of er bijvoorbeeld een filter overheen doen of het formaat te wijzigen (croppen).
5. Indien Klant de door Fotografie bij Samantha geleverde en door Klant betaalde foto’s wenst te publiceren, zowel op eigen (social media) accounts of voor commerciële doeleinden, is naamsvermelding van Fotografie bij Samantha als auteur te allen tijde verplicht.
6. De intellectuele eigendomsrechten op foto’s die Klant in licentie gebruikt, mogen nooit aan derden worden overgedragen. Dat wil zeggen dat derden de foto’s niet mogen gebruiken, publiceren (bijvoorbeeld in (online) dagbladen, tijdschriften en andere publicaties), openbaar maken etc. Tevens mogen de foto’s niet worden ingezonden bij fotowedstrijden, daar het intellectueel eigendom bij Fotografie bij Samantha blijft berusten.
7. De rechten van intellectuele eigendom welke Fotografie bij Samantha in licentie gebruikt, zoals inloggegevens voor de online beeldgalerij, mag Klant nooit wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
8. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van Klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Fotografie bij Samantha tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
9. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan Fotografie bij Samantha van € 1.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,-- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van €10.000,--. Dit bedrag staat los van de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 20: Foto opslag
1. Fotografie bij Samantha zal gemaakte foto’s van of ten behoeve van Klant gedurende drie maanden opslaan. Daarna zullen de foto’s verwijderd worden.
2. De foto’s worden ter beveiliging van de privacy van Klant bewaard in de cloud opslag, niet op de eigen gegevensdrager(s) van Fotografie bij Samantha.

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen Klant en Fotografie bij Samantha, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten enkel beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem (kanton), ook indien Klant in het buitenland is gevestigd. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fotografie bij Samantha
Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Deze mag niet worden overgenomen